Θεραπείες

Αυτισμός

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Θεωρία του Νου
 • Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
 • Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας
 • Θεραπεία Συμπεριφοράς
 • Κοινωνικές Ιστορίες
 • Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
 • Υπηρεσίες Ψυχιάτρου Παίδων και Εφήβων

Νοητική Υστέρηση

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Ψυχοκινητική Αγωγή
 • Δεξιότητες Αυτόνομης Διαβίωσης

ΔΕΠΥ

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Θεραπεία Συμπεριφοράς
 • Οργάνωση Μελέτης
 • Σχολικό Πλαίσιο
 • Ψυχοκινητικά Προγράμματα

Σύνδρομα

 • Λογοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Λειτουργική Ανάγνωση – Γραφή
 • Δεξιότητες Αυτόνομης Διαβίωσης

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

 • Δυσλεξία
 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 • Δυσγραφία
 • Δυσαριθμησία
 • Δυσπραξία