Διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών

Ένα πρόγραμμα παρέμβασης, πρέπει να βασίζεται σε μια σωστή εκτίμηση των δυσκολιών του παιδιού. Η σωστή διάγνωση επιφέρει και το σωστό σχεδιασμό του εξατομικευμένου προγράμματος, καθώς οι διαφορετικού τύπου δυσκολίες απαιτούν και διαφοροποιημένη παρέμβαση. Συχνά, οι δυσκολίες ενός παιδιού μπορεί φαινομενικά να μοιάζουν (όπως η δυσκολία στην αναγνωστική ευχέρεια) αλλά να προέρχονται από διαφορετικού τύπου διαταραχές: δυσκολίες στην ανάγνωση μπορεί να έχει και ένα παιδί με δυσλεξία, αλλά και ένα παιδί με εξελικτική διαταραχή του λόγου (προληπτικού ή εκφραστικού τύπου.) Επομένως η παρέμβαση οφείλει και πρέπει να είναι ανάλογη της φύσης της διαταραχής.

Στο κέντρο μας χρησιμοποιούνται τα πλέον έγκυρα και αξιόπιστα τεστ για τη διάγνωση, εκτίμηση και αξιολόγηση των δυσκολιών.